รับสมัครด่วน
Mar 27, 2020

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

pin locationLocation
pin location

Bang Lamung, Chon Buri

salary iconSalary
salary icon20,000++
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • ควบคุมดูแลงานบุคคลทั้งระบบ
 • ด้านงานสรรหา :
 • - สรรหาบุคคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังคน พร้อมทั้งพัฒนาช่องทาง / เครื่องมือ ในการสรรหาบุคคลากรให้ทันเวลา เช่น สื่อโฆษณา เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน เป็นต้น ให้ตรงกับคุณสมบัติ และ ลักษณะของตำแหน่งงาน
 • - สัมภาษณ์พนักงานให้ตรงกับคุณสมบัติที่ทางหน่วยงานกำหนด
 • - ประสานงานในการคัดเลือกบุคคลากร พร้อมทั้งจัดเตรียม สถานที่ และเอกสารการคัดเลือกให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
 • - ดูแลรับผิดชองในการฝึกอบรมพนักงานเข้าใหม่ให้ทราบถึง ประวัติบริษัท กฎระเบียบข้อบังคับ และความปลอดภัยในการทำงาน
 • ด้านการฝึกอบรม :
 • - จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี และ ติดต่อสถาบันการฝึกอบรมวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาบุคคลากร และ ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน
 • - จัดทำ Training Need ให้แก่พนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อจัดหาหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสม
 • - ยื่นขออนุมัติกลักสูตรการฝึกอบรมต่อกรรมการผู้จัดการ
 • - ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการและหาความจำเป็นในการฝึกอบรม
 • และพัฒนา ความสามารถของพนักงาน
 • - ประสานงานและดำเนินการจัดอบรมและสัมมนาภายใน
 • - ประสานงานและอำนวยความสะอาดในการไปฝึกอบรมและสัมมนา
 • - ตรวจติดตามประเมินผลหลัการฝึกอบรมทั่งกระบบกระบวนการ
 • บริหารงานบุคคล :
 • - สรุป KPI ของแผนกบุคคลและธุรการ และ สรุปรายเดือนเพื่อเสนอกรรมการผู้จัดการ
 • - จัดทำ REPORT อัตราคนประจำเดือน และ สรุปการสรรหาบุคคลากรในแต่ละเดือน และจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานให้ Up Date รวมถึง แค่งตั้งและโอนย้ายพนักงาน เพือ ปรับปรุง Organization ที่สมบูรณ์ขององค์กร
 • - ดูแลประกันสัมคม เช่นแจ้งพนักงานเข้า , พนักงานออก , ติดต่อเบิกค่ารักษาพยาบาล เป็นต้นไป
 • - ตรวจเช็คสิทธิการ ขาด ลา มา มาสาย ของพนักงาน และ ตรวจสอบการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน พร้อมทั้งสรุปผลสถิติรายงาน
 • - ดูแลกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ฯ ดำเนินการสอบสวน และ บันทึกการลงโทษพนักงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • - จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี กิจกรรมปีใหม่ เป็นต้น
 • - กำกับดูแลงานธุรการ อาคารสถานที่ เครื่องใช้สำนักงาน แม่บ้าน คนสวน คนรับรถ รถบริษัท ฯ งานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามความเรียบร้อย ดูแลเรื่องจัดรถรับ-ส่ง พนักงาน
Qualifications
 1. อายุ 28-45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบริหารงานบุคคล, รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 5. มีประสบการณ์การทางด้านงานหัวหน้าฝ่ายบุคคลอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
How to apply
 • - ติดต่อทางโทรศัพท์
 • - สมัครทาง E-mail
 • - สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ พร้อมสัมภาษณ์
 • - สมัครผ่าน JobThai.com
Contacts
คุณสุรพันธ์, คุณศรัญญา
บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด
39/38 หมู่ 2 ถนนสาย 36
Khao Mai Kaeo Bang Lamung Chon Buri 20150
Email : sirisahome_10@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-119-109
Location
Khao Mai Kaeo Bang Lamung Chon Buri
Directions
 • ถนนสาย 36 ทางไประยอง เยื้องกับสนามแข่งรถพีระอินเตอร์เนชั่นเนลเซอร์กิต
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.