JobThai
Sep 30, 2022

QA ASST.MANAGER/MANAGER (เภสัชกร)

pin location
pin location

Lat Krabang, Bangkok

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1
1.เฝ้าติดตามกระบวนการผลิตสินค้าและการควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตามแผนคุณภาพ(QUALITY PLAN)และวิธีการที่กำหนดและเสนอแนวทางปรับปรุง 2.ประสานงานในการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการควบคุมตามระบบ Change control 3.ประสานงานให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง ตามแผนและจัดทำ Validation ProtocolและValidation Reportในการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต(Process Valition)และการทำให้ปราศจากเชื้อ(Sterilization Validation) 4.ร่วมในทีมจัดทำPerformance Qualification Protocol และจัดทำ Performance Qualification Reportของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ผลกับคุณภาพขของผลิตภัณฑ์ 5.รวบรวมข้อมูลการตรวจวัด,ติดตามกระบวนการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับผลการตรวจวัด,ติดตามชี้วัดของฝ่าย 6.ร่วมในทีมตรวจติดตามภายใน(internal Audit team)การตรวจติดตาม GMP ด้วยตัวเอง(GMP Self Audit)และ Supplier Audit 7.ประสานงานและควบคุมให้ทุกฝาย ดำเนินการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบตามแผนสอบ/ทวนสอบ 8.ดูแลจัดเก็บเอกสารและบันทึกคุณภาพที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดและสามารถสอบกลับได้ 9.ดำเนินการสืบสวนข้อร้องเรียนของลูกค้า ในด้านคุณภาพของสินค้า และติดตามให้มีการรายงานสืบหาสาเหตุ การแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ 10.ร่วมในทีมประเมินผู้ขายของบริษัทฯเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของบริษัทฯได้ **ทำงานจันทร์-ศุกร์
 1. ชายหรือหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 3. ประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพ/ระบบคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปี
 4. มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 5. มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 13485 และ GMP (ยา)
 6. มีความสามารถในการใช้โปแกรม MS-OFFICE และโปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นได้
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)** แนะนำกรอกข้อมูลให้ครบตามแบบฟอร์มใบสมัครของเว็บเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใบสมัคร
 • สมัครทาง payroll@pharmacarelimited.com
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯ (วันจันทร์-วันศุกร์เวลา 08.00 - 12.00 น.)
 • ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัท(กรุณาวงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)
 • เอกสารประกอบ 1. สำเนาวุฒิการศึกษา 2.สำเนาบัตรประชาชน (2 ฉบับ) 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.สำเนาหลักฐานทางทหาร(ชาย) 5.อื่นๆเช่น ใบผ่านงาน สลิป ใบวุฒิบัตร ฯลฯ 6. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน) *หากท่านประสงค์ที่จะสมัครงานกับบริษัทฯและได้รับทราบนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลของบริษัทฯ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอ่อนไหว รวมถึงตรวจสอบประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลอ้างอิง **ท่านสามารถส่งข้อมูลการสมัครและเอกสารแนบอื่นๆตามช่องทางสมัครงานข้างต้น **ไม่พิจารณารับผู้สมัครที่สูบบุหรี่เข้าทำงาน**
  บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
  ส่ง RESUME, Transcript เพิ่มเติมมาที่ อีเมล์ด้านล่าง
  Lam Pla Thio Lat Krabang Bangkok