Nov 24, 2020

ผู้จัดการฝ่ายวิศกรรมและซ่อมบำรุงประจำอาคาร (อาคารสำนักงาน)

pin locationLocation
pin location

Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามวุฒิและประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
Apply
Job Descriptions
1. ดูแลการบริหารจัดการ อาคารสำนักงานโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณที่กำหนด 2. วางแผนงบประมาณในฝ่ายและควบคุมให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด และเหมาะสมในการดำเนินงาน 3. วางแผนในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาของบริษัทและของฝ่าย 4. ประเมินผลและจัดระดับผลการปฏิบัติงานรวมถึงวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 5. วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารอาคารสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 6. กำกับ ควบคุมและบริหารสัญญาจ้างต่างๆ ของฝ่าย เช่นสัญญาจ้างบริหารอาคาร สัญญาจ้างผู้รับเหมารายย่อย เป็นต้น 7. กำกับดูแล ตรวจสอบ และให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารอาคารของผู้จัดการอาคาร-สำนักงานทุกโครงการ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ •ด้านการเงิน – งบประมาณ •ด้านการจัดเก็บรายได้ •การควบคุมบริษัทคู่สัญญาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ รปภ. , ความสะอาด , สวน,กำจัดแมลง •ควบคุมและประสานงานกับ Suppliers ให้ดำเนินงานด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ •การติดตามเร่งรัดหนี้สิน (ถ้ามี)
Qualifications
  1. วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล และมีใบ กว.
  2. มีประสบการณ์ทำงานด้านอาคารสำนักงาน 7 ปี และด้านบริหารจัดการ 5 ปี
  3. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในงานช่าง เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบสาธารณูปโภค
  4. มีทักษะในเรียนรู้ และมีใจรักงานบริการ
  5. บุคลิกดี และมีความรับผิดชอบ
  6. สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วัน/สัปดาห์
How to apply
- กรอกใบสมัครผ่าน เว็บไซต์บริษัท https://career.sansiri.com/Home.aspx - สมัครผ่าน E-mail - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท พิจารณาเฉพาะใบสมัครที่แนบรูปถ่ายเท่านั้น ติดตามอัพเดทข่าวสารจากเราได้ที่ https://www.facebook.com/sansiricareers/
Contacts
คุณจุฑามาศ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
Tel. : 085-660-7543
Email : sansiri_187@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
สุขุมวิท 77
Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.