Jun 21, 2021

หัวหน้าแผนกในไลน์ผลิต

pin location
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
Job Descriptions
1 ปฏิบัติตามแผนการผลิตที่ได้รับจาก Supervisor มาดำเนินงานตาม แผนการผลิต โดยจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็น สื่อสาร และมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาชัดเจน เข้าใจแผนงานและดูแลให้พนักงานทำการผลิตตามแผนที่กำหนด 2 รับผิดชอบ ในการปฏิบัติการเตรียมวัตถุดิบปลา ให้มีความถูกต้อง ปริมาณเพียงพอ และคุณภาพตรงตามที่กำหนดและทันเวลา กับการผลิต ตลอดจนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด จากวัตถุดิบที่นำเข้าผลิต เพื่อทำให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3 รับผิดชอบในการปฏิบัติ การกำหนดแผนขูดปลา, นึ่งปลาเตรียมปลาประจำวันให้ หัวหน้าหน่วยเตรียมวัตถุดิบปลา 4 รับผิดชอบในการปฏิบัติแผนงานอื่นๆ ในการปฏิบัติการผลิตให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบปฏิบัติตามและรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลให้พนักงานทำการผลิตตามแผนที่กำหนด 5 รับผิดชอบในการปฏิบัติ ควบคุม การใช้บริการ Out Source ขูดปลา และประสานงาน ให้ได้เนื้อปลาที่ขูดตาม คุณสมบัติ ที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขที่เป็นไปตามข้อตกลง 6 รับผิดชอบในการปฏิบัติ และควบคุม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการ เตรียมวัตถุดิบปลา เช่น ใบสั่งงานสำหรับการจัดวัตถุดิบเข้าสายการผลิต , ใบเบิกปลาประจำวัน เป็นต้น และการนำ ระบบ ERP มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 7 รับผิดชอบ ในการปฏิบัติและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม ระเบียบการดำเนินงาน (Procedure) , วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) หรือระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 8 ร่วมกับผู้บังคับบัญชา จัดทำ ปรับปรุง แก้ไข Procedure , Work Instruction ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 9 จัดให้มีการฝึกอบรม OJT ตาม Work Instruction ที่เกี่ยวข้องและการฝึกอบรมอื่น ๆ และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์
  2. สายการผลิตอาหาร 1 ปีขึ้นไป หรือเคยดำรงตำแหน่งนี้
  3. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
How to apply
1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท 2. สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply now) 3. ส่งเอกสาร E-mail 4. สมัครผ่าน www.sk-foods.com
Contacts
จูน
บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Tel. : 034-495-600 ต่อ 2411
Email : skfoods_62@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 034-495-640
Location
Chai Mongkon Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.