รับสมัครด่วน
Mar 24, 2020

Project Manager/ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง

pin locationLocation
pin location

Bang Khen, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • • บริหารงาน ควบคุม ดูแล การดำเนินงานทั้งโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานทางวิชาชีพ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่ได้รับมอบหมายสามารถแล้วเสร็จได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามงบประมาณโครงการ และกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้
 • • กำกับดูแลลบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีความพร้อมในการทำงานเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • • กำกับดูแล และตรวจสอบงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโครงการ เพื่อให้งานเอกสารต่าง ๆ ในโครงการเป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน
 • • บริหารต้นทุนด้านต่าง ๆ ในการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และสอดคล้องตามงบประมาณที่กำหนด
 • • จัดทำรายงานควมคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ เปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • • กำกับการใช้งบประมาณดำเนินการในภาพรวม โดยเฉพาะส่วนที่อยู่นอกเหนือการบริหารของที่ปรึกษางานก่อสร้าง เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับซัพพลายเออร์หลักต่าง ๆ
 • • ประสานงานกับทางฝ่ายขาย/ฝ่ายการตลาดในเรื่องยอดขายยอดโอนให้ได้ตามเป้า
 • • จัดทำแผนการส่งมอบห้องชุดให้กับลูกค้าได้ตาม KPI ของโครงการ
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมก่อสร้าง หรือจบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลบริหารจัดการงานก่อสร้างคอนโดไม่น้อยกว่า 3 ปี ขึ้นไป ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 4. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานก่อสร้าง อาคารและระบบสาธารณูปโภค ( Standard for Building Construction ) ข้อกฎหมายที่ั้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างรวมถึงเรื่องการเปิดใช้อาคาร
 5. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Project Manager อย่างน้อย 2 ปี และควบคุมดูแลงานก่อสร้างคอนโด อย่างน้อย 1-2 โครงการ ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 6. มีทัศนคติที่ดีในการทำงานที่ดี , ทำงานแบบมืออาชีพ , มีทักษะความเป็นผู้นำ
 7. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
How to apply
 • - สมัครผ่าน E-mail
 • - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now)
Contacts
คุณไกรวิทย์ ทองฟู
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
Tel. : 02-521-9533-35 ต่อ 312, 063-207-2012
Email : hr@assetwise.co.th, kraiwit@assetwise.co.th (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-970-9785
Location
Anusawari Bang Khen Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.