รับสมัครด่วน
May 4, 2021

1.พนักงานควบคุมเครื่องจักร(ไลน์ผลิต) 2.จป.วิชาชีพ 3.พนง.ผสม

pin locationLocation
pin location

Mueang Rayong, Rayong

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon6 อัตรา
Apply
Job Descriptions
ตำแหน่ง 1 พนักงานควบคุมเครื่องจักร (ในไลน์ผลิต) -ประจำเครื่องจักรในไลน์ผลิต -รับผิดชอบเครื่องจักรให้ใช้งานได้ตลอดเวลา -ประสานงานฝ่ายซ่อมบำรุงเพื่อแก้ไขเมื่อเครื่องจักรดาวน์ -และอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่องจักรที่รับผิดชอบ ตำแหน่ง 2 จป.วิชาชีพ -ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน -วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง -ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน -วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง -ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน -แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 -แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน -ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ -เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง -ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า -รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง -ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย ตำแหน่ง 3 พนักงานผสม -ควบคุมระบบการเบิกจ่ายน้ำปลาด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ -เบิกจ่ายวัตถุดิบและทำการผสมตามสูตรที่กำหนด -ดูแลความถูกต้องในการสับเปลี่ยนท่อต่างๆ -ปฏิบัติงานในการล้างทำความสะอาดแบบ CIP -ดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานตามหลัก GHP
Qualifications
 1. ตำแหน่ง 1 พนักงานควบคุมเครื่องจักร(ไลน์ผลิต)
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช- ปวส.
 3. เพศ : หญิง / ชาย / เพศสภาพ
 4. สาขา ไฟฟ้า,เครื่องกล มีประสบการณ์หรือไม่ก็ได้ แต่ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. ตำแหน่ง 2 จป.วิชาชีพ
 6. อาย 24 - 26 ปี
 7. เพศ หญิง
 8. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 9. มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัย 0-2ปี
 10. สามารถขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามกฎหมาย
 11. ตำแหน่ง 3 พนักงานผสม
 12. อายุ 25 - 30 ปี
 13. เพศชาย
 14. วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส. สาขาใดก็ได้
 15. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
How to apply
- สมัครทาง Email - สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ - สมัครผ่านทาง JobThai
Contacts
คุณจันทร์ณา (ผู้จัดการฝ่ายบุคคลสำนักงานที่ระยอง )
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด
โรงงานระยอง : 29 ม.4
Thap Ma Mueang Rayong Rayong 21000
Tel. : (โรงงานระยอง) 038-663-007 -8 , 089-526-5212
Email : rayongfishsauce_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-663-009
Location
Thap Ma Mueang Rayong Rayong
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.