JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 24, 2022

จป.วิชาชีพ

pin locationLocation
pin location

Latkrabang Industrial Estate Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตราการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4.วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตราการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3(ข้อ 3 นี้ คือข้อที่ระบุว่า สถานประกอบการจะต้องจัดให้มีข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยไว้ในสถานประกอบการ) 7.แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสาร หลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9.เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสม กับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10.ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือนร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกัน การเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 13.ทำงานจันทร์-ศุกร์
Qualifications
 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
 2. จบปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ,วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมจัดการความปลอดภัย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป (หากผ่านงานด้านการดูแลรปภ., กิจกรรมสัมพันธ์, งานบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีพอสมควร
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms-Office ได้
 6. มีความรู้และความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 / ISO 13485 และ GMP (ยา)
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)** แนะนำกรอกข้อมูลให้ครบตามแบบฟอร์มใบสมัครของเว็บเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใบสมัคร
 • สมัครทาง payroll@pharmacarelimited.com
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.)
 • ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัท(กรุณาวงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)
 • เอกสารประกอบ 1. สำเนาวุฒิการศึกษา 2.สำเนาบัตรประชาชน (2 ฉบับ) 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.สำเนาหลักฐานทางทหาร(ชาย) 5.อื่นๆเช่น ใบผ่านงาน สลิป ใบวุฒิบัตร ฯลฯ 6. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน) *หากท่านประสงค์ที่จะสมัครงานกับบริษัทฯและได้รับทราบนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลของบริษัทฯ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอ่อนไหว รวมถึงตรวจสอบประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลอ้างอิง **ท่านสามารถส่งข้อมูลการสมัครและเอกสารแนบอื่นๆตามช่องทางสมัครงานข้างต้น **ไม่พิจารณารับผู้สมัครที่สูบบุหรี่เข้าทำงาน**
  Contacts
  คุณมยุรา, คุณอัญญาณี
  บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
  114 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
  Lam Pla Thio Lat Krabang Bangkok 10520
  Tel. : 02-326-0990 ต่อ 170
  Email : pharmacarehr_41@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-326-0353
  Location
  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
  Lam Pla Thio Lat Krabang Bangkok
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company