Jul 29, 2021

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (Line&FG)

pin location
pin location

Lat Lum Kaeo, Pathum Thani

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.จัดเตรียมหรือแก้ไขข้อกำหนด วิธีตรวจสอบ เอกสารการตรวจสอบ และแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน 2.ควบคุมดูแลการตรวจสอบ อนุมัติ และประสานงานการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการบรรจุ (Inprocess Inspection)และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Final Inspection)ทุกชนิดให้ได้ตามมาตรฐานกำหนด 3.ทบทวนผลเอกสารการผลิต (Batch Manufacturing Record-BMR) จากฝ่ายผลิตและฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพ ผลิตผลที่ได้(%Yield) ก่อนส่งให้ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ/ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและประกันคุณภาพอนุมัติ 4.อนุมัติ Standard สินค้าสำเร็จรูป 5.จัดทำเตรียมเอกสารข้อกำหนด หรือ Standard Defect ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต 6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 7.ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 8.ปล่อยผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยการโอนย้ายในระบบ SAB B1
 1. ปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งมอบให้ลูกค้าอย่างน้อย 3 ปี
 3. การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การมอบหมายงาน และการวางแผน
 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานมาที่บริษัทฯ
 • ส่งประวัติมาทาง E-Mail
 • คุณอมรรัตน์ ฉิมงามเสริฐ / คุณแก้วมณี กำลังวุธ
  บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
  222 หมู่ 4
  Rahaeng Lat Lum Kaeo Pathum Thani 12140
  บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด 222 ม.4
  Rahaeng Lat Lum Kaeo Pathum Thani