รับสมัครด่วน
Mar 2, 2021

เจ้าหน้าที่ LAB ประจำโรงงานกบินทร์บุรี

pin locationLocation
pin location

Kabin Buri, Prachin Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในระบบ คุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 2. ควบคุมงานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งทางเคมีและจุลชีววิทยา ให้เป็นไปตามคู่มือกำหนด 3. จัดทำและปรับแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเอกสารอ้างอิง มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน 4. ทวนสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 5. จัดหาและควบคุม Stock อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ให้เพียงพอ และเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ 6. รายงานการดำเนินงานทุกอย่างให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น คิดค้นนวัฒกรรม การลดค่าใช้จ่ายกระบวนการทำงาน อย่างต่อเนื่อง 7. ดำเนินการอบรมทางด้านวิชาการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติทั้งก่อนเริ่มงาน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบงาน 8. จัดทำและทวนสอบบันทึกคุณภาพ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ ติดตามการแก้ไขปัญหา และเป็นผู้ 9. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการสอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือทดสอบตามแผน 10. ทวนสอบรายงานผลทดสอบ (Test report) ให้ถูกต้องก่อนรายงานผล ทวนสอบ ควบคุม ติดตามการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การล้างอุปกรณ์ และการเตรียมตัวอย่าง ของพนักงานรายวันให้มีความถูกต้อง แม่นยำ 11. จัดทำและรวบรวมข้อมูลทางสถิติ/การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงานทางด้านจุลชีววิทยาและทางเคมีเสนอผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา เท่านั้น
  2. ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับ นักศึกษาจบใหม่
  3. สามารถใช้โปรแกรม Word Excel ได้เป็นอย่างดี
How to apply
- สมัครทาง E-mail - สมัครงาน ตาม Link ด้านล่าง - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
คุณโฆสิต ตรีเนตร
Surapon Foods Public Company Limited
Tel. : 081-848-9703
Email : suraponfoods_114@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
โรงงานกบินทร์บุรี
Nong Ki Kabin Buri Prachin Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company