JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 22, 2022

Production Supervisor

pin location
pin location

Lam Luk Ka, Pathum Thani

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1
1.ดูแลการผลิตให้ไลน์ผลิตดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง 2.ควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน 3.ควบคุมการลดของเสียและโอที 4.จัดทำเอกสารยอดผลิต 5.สามารถทำงาน จันทร์ - เสาร์ เข้างาน 8.00น.-17.00น.
  1. มีความรับผิดชอบงาน และมีภาวะผู้นำ
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน Word,Excel ได้ดี
  3. ควบคุมการผลิตสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานอาหารภายใต้ระบบ GMP , HACCP , ISO
  4. วุติปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,วิศวรรมอาหาร หรือสายเรียนที่เกี่ยวข้อง
  5. วางแผนการผลิตสินค้า ให้ทันกำหนดตามที่ลูกค้าต้องการ
  6. มีประสบการณ์ทำงาน 1 - 2 ปี
  7. จัดสรรกำลังคนให้เพียงพอกับการผลิต
  8. ควบคุมการปฏิบัติงานประจำวันของผู้ใต้บังคับบัญชาในสายการผลิต
  9. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  10. มีความรู้เรื่อง LEAN (จะรับพิจารณาเป้นพิเศษ)
- สมัครด้วยตนเอง - ส่งใบสมัคร Resume มาที่ E-mail - สมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
23/15,23/23,23/24 ม.3
Bueng Kham Phroi Lam Luk Ka Pathum Thani 12150
: 02-100-6706 ต่อ 115 ,061-782-1782
LINE ID: tif.hr
Bueng Kham Phroi Lam Luk Ka Pathum Thani