JobThai
รับสมัครด่วน
Sep 28, 2022

พนักงานควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Controller)

pin location
pin location

Bang Phli, Samut Prakan

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1
1. ประสานงานในการดำเนินงานรับสินค้าเข้า – การเบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวมถึงแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า 2. มีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า และบริหารงานสต็อคสินค้าให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเรียบร้อยดูแลจัดการคลังสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโบบายบริษัทฯ 3. บันทึกยอดStock สินค้า, Material & Packaging, สต๊อคสินค้าคงค้างเพื่อการจัดส่ง, ทำการตรวจนับสต๊อค และ บันทึกผลตรวจนับตรวจสอบสินค้าในความดูแลให้ถูกต้องตรงตามจำนวน และจัดทำรายงานสรุปผลการนับสต็อค 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการรายงานปริมาณพื้นที่จัดเก็บคงเหลือ รวมถึงแจ้งเตือนในกรณีที่พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ 5. ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบเอกสารการรับ /จ่าย และการอนุมัติเอกสาร เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 6. รวบรวมปัญหาประจำวัน วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน 7. รับผิดชอบ การพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า โลเคชั่นบาร์โค้ด และ ป้ายต่างๆที่ใช้ในคลังสินค้า 8. รับผิดชอบปิดออเดอร์เพื่อนำส่ง และจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดส่งสินค้า เช่น Invoice/COA/MSDS/เอกสารผ่านด่าน/ฉลากกำกับพิเศษ เป็นต้น 9. ดูแลและบันทึก สินค้ารับคืนเข้าคลังฯ หรือ ส่งคืนผู้ขาย, บันทึกการโอนย้ายสินค้า, ขบวนการ NCR(สินค้าไม่ได้มาตรฐาน), สินค้าจอง 10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการโลจิสติกส์, บริหารอุตสาหกรรม หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านงานจัดการและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างน้อย 3 ปี
  3. มีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office) และระบบการจัดการสินค้าคงคลัง
  4. มีทักษะด้านการวางแผน การควบคุม และการตรวจสอบ
  5. มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น และรับผิดชอบในงาน
  6. มีความละเอียดรอบคอบ และซื่อสัตย์ในการทำงาน
  7. มีมนุษย์สัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  8. มีความเป็นผู้นำสามารถริเริ่มและสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  9. ชอบเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครทาง Email - Fax - ส่งใบสมัครด้วยตนเอง
เฉลิมรัฐ เกิดลอย
บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
ซอยกิ่งแก้ว 3/1
Racha Thewa Bang Phli Samut Prakan