JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )20 สิงหาคม 2562
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Sunshine International was established in 1992 on a simple principle: To work together as a family to make simple and nutritious food products that will put a smile on everyone’s face.

Our food products are made from the highest quality ingredients, which are supplied through our own farms and other local farms. All products are made in our 17,600 Sqm facility in Chanthaburi Province of Thailand, where it has quality local fruit farms in this great-growing region. The proximity to the local farms certainly ensure our products to have high freshness and quality at all time.

We pay attention to the environment as well as the food processing. At the production facility, we use green business practices in our manufacturing to minimize the carbon footprint. During the production process, we insist to keep food products as natural as possible. We use minimal processing to keep the product nutrients dense, even though our facility is a fully accredited GMP and ISO facility with the strictest international food standards.

Our state-of-the-art freeze drying facility can transform fresh fruits into fruit snacks with just 3% water inside, and also its original taste, vitamins and other nutrients. This is what we believe the most effective way to preserve fruits while not losing its natural and nutritional values and taste. All products are no artificial colors, flavors, and preservatives added, making them a great choice of keeping an active and healthy lifestyle.

We want you!บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สวัสดิการ
1. เครื่องแบบพนักงาน
2. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานแต่ง, งานบวช, งานศพ เป็นต้น
3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. การตรวจสุขภาพประจำปี
5. ประกันอุบัติเหตุ
6. ประกันสังคม
7. เงินกู้ยืม (กรณีฉุกเฉิน)
8. ค่าเบียเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด/เดินทางต่างประเทศ)
9. โบนัสประจำปี
10.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า & สโตร์ (Warehouse & Store Manager)

รายละเอียดของงาน
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ รวมทั้งบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่คลังสินค้า และ สโตร์ การควบคุมพื้นที่คลังสินค้าให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามการตรวจสอบความถูกต้องของสต๊อกสินค้าและ Packaging เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.กำหนด ทบทวน เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขป้องกันปัญหาการปฏิบัติงาน วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไข
2.ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง
3.บริหาร วางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณของแผนกคลังสินค้าให้อยู่ภายในงบประมาณที่กำหนด
4.บริหาร ควบคุม ดูแลห้องเย็น/คลังสินค้า การใช้ห้องเย็น และการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ
5.บริหารเกี่ยวกับการรับ เก็บ เบิก จ่าย โหลดสินค้าและจัดส่งสินค้าอย่างเหมาะสม และถูกต้อง โหลดสินค้า อย่างถูกต้องทันเวลา
6.วางแผนประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ รับ เก็บ เบิก จ่าย โหลดสินค้า และจัดส่งสินค้า ถูกต้อง ตรงเวลา
7.บริหาร ควบคุม ประเมิน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพการ
8.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อุบัติเหตุในการทำงานลดลงหรือไม่เกิดขึ้นเลย ถูกต้องตามกฎหมาย
9.ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ป้องกันอันตรายและการปนเปื้อน
10.จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอด แผนงาน นโยบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ
11.ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนก พร้อมทั้งหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไข ปัญหาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
12.ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในการเก็บสารเคมี วัตถุอันตราย กำจัด จำหน่ายของเสีย เศษซากต่างๆ
13.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ผลสำเร็จของงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
ประจำโรงงาน ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่
ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิชาการบริหารจัดการ, โลจิสติกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี / สามารถทำงานวันเสาร์ได้
  ตำแหน่งผู้จัดการ งานด้านบริหารงาน งานคลังสินค้า อย่างน้อย 5-7 ปีขึ้นไป
  ด้านการบริหารและพัฒนาทีมงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word , Microsoft Excel, Power point , Internet ,SAP-ERP หรือProgram software เกียวกับงานคลังสินค้า
  มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารทีมได้ มีทักษะในการให้คำปรึกษา (ลูกน้อง 20 คน)
  มีความอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีความรอบคอบ สุขภาพแข็งแรง
  มีประสบการณ์งานด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ด้านการบริหารและพัฒนาทีมงาน
  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  มีมนุษยสัมพันธ์ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะการสื่อสารที่ดี
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณปราชญา เสนาะสรรพ์
  โทร : 095-685-1691 หรือ 088-227-2275
  Email : sunshine_58@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  ที่อยู่ : 43/4 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
 LINE ID : 0882272275

วิธีการสมัคร
1. โทรนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านล่าง
2. เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง (มีสัมภาษณ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์)
3. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ (ถึงคุณปราชญา เสนาะสรรพ์)
4. ส่งประวัติทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่าง
5. สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที
ติดต่อ
คุณชลณิษา, คุณปราชญา
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ติดถนนสุขุทวิท กม.313 เลขที่ 43/4 หมู่ 3  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี  22120
โทร : 02-994-9970 (สำนักงานใหญ่), 039-367-473 (โรงงาน), 039-433-039, 088-227-2275 (โรงงานจังหวัดจันทบุรี)
แฟกซ์ : 02-994-9974 (สำนักงานใหญ่), 039-367-474 (โรงงาน)
Email : sunshine_58@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.sunshine.co.th
 LINE ID : 0882272275

สำหรับคนที่ต้องการโดยสารรถประจำทางไปจันทบุรี มีให้เลือกทั้งรถทัวร์ และรถตู้ มีให้ขึ้นได้หลายจุด เช่นสถานีขนส่งเอกมัย หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยฯ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (ปอ.1 และรถตู้)

สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนั้น เส้นทางในการเดินทางสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยมากแล้วจะเดินทางผ่านไปทาง อำเภอบ้านบึง (จ.ชลบุรี) -> อำเภอแกลง (จ.ระยอง) -> จันทบุรี ซึ่งเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเป็นเส้นที่สั้นที่สุด ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึง
รหัสงาน 1020338
ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า & สโตร์ (Warehouse & Store Manager)
ประเภทงานหลัก งานขนส่ง-คลังสินค้า
ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำโรงงาน ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่
วันที่ลงประกาศ 20 สิงหาคม 2562
ติดต่อ คุณชลณิษา, คุณปราชญา
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้