JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )23 สิงหาคม 2562
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่เทคโนโลยีคอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่เทคโนโลยีคอนซัลติ้ง จำกัด (บริษัทฯ) เป็นบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และวิศวกร ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านการวิจัย พัฒนา การให้คำปรึกษาและการให้บริการงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายพลังงาน ทั้งด้านไฟฟ้า ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงนโยบายพลังงานทดแทน อาทิเช่น การวิจัยและพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การประเมินความเหมาะสมและผลกระทบจากการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตามนโยบายของภาครัฐ การวิเคราะห์แนวทางการผสานพลังงานหมุนเวียนกับระบบไฟฟ้าและการพัฒนานโยบายกักเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ การจัดทำระบบตรวจสอบเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ การศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid Roadmap) การวิจัยนำร่องโครงการด้านการจัดการกำลังไฟฟ้าสูงสุดในกลุ่มอาคารและบ้านอยู่อาศัย เป็นต้น บุคลากรหลักประจำของบริษัทฯ ประกอบด้วย วิศวกร (ด้านพลังงานและไฟฟ้า) นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เฉพาะด้าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค และด้านบริหาร ซึ่งเป็นบุคลากรสนับสนุนให้การทำงานดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีที่ปรึกษาพิเศษภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่มาปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ในแต่ละงานเฉพาะด้านตามความต้องการอีกด้วย
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัย พัฒนา ให้คำปรึกษาและให้บริการงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งด้านไฟฟ้า ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนงานทางด้านนโยบายพลังงาน รวมถึงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการนำไปใช้เพื่อเสนอเป็นนโยบายด้านพลังงานของประเทศต่อไป
สวัสดิการ
• สวัสดิการต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด
• ประกันสุขภาพ
• โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
ตำแหน่ง : นักวิจัย/วิศวกรไฟฟ้า

รายละเอียดของงาน
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน และประสบการณ์ทางงานวิจัย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ปฏิบัติงานด้านการวิจัย อาทิ การทบทวนบทความ วารสารทั้งในและต่างประเทศ การสำรวจข้อมูลปฐมภูมิ การจัดทำข้อเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยีสมาร์ทกริด และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการวิจัยที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผล ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการวิจัย
3. จัดทำสรุปรายงานการวิจัย รายงานการประชุม การสัมภาษณ์ การศึกษาดูงาน และการสำรวจภาคสนามตามภาระงานด้านการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดงานสัมมนาทางวิชาการ งานฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
5. เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารพญาไทพลาซ่า (ติด BTS สถานีพญาไท)
แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
1
พิจารณาตามประสบกาณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-35 ปี
  ระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิจัยด้านพลังงาน / วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมพลังงาน
  มีความรู้ความสามารถในงานการวิจัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ หากมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic และ/หรือ MatLab จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการ แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
วิธีการสมัคร
1) ส่งมายัง Email
2) ส่งผ่านปุ่ม Apply ของ JobThai
ติดต่อ
คุณศรัญญา ไชยนาม
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่เทคโนโลยีคอนซัลติ้ง จำกัด
128/197 อาคารพญาไทพลาซ่า (ติดสถานี BTS พญาไท) ชั้น 18 ถนนพญาไท  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร  10400
โทร : 092-664-6653
Email : etcenergy_12@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
BTS โดยลงสถานีพญาไท ประตูทางออกหมายเลข 1
รหัสงาน 1093329
ชื่อตำแหน่งงาน นักวิจัย/วิศวกรไฟฟ้า
ประเภทงานหลัก วิศวกร
ประเภทงานย่อย อื่นๆ
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ พลังงาน
เงินเดือน พิจารณาตามประสบกาณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารพญาไทพลาซ่า (ติด BTS สถานีพญาไท)
วันที่ลงประกาศ 23 สิงหาคม 2562
ติดต่อ คุณศรัญญา ไชยนาม
คลิกเพื่อขยายแผนที่