JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )20 สิงหาคม 2562
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Sunshine International was established in 1992 on a simple principle: To work together as a family to make simple and nutritious food products that will put a smile on everyone’s face.

Our food products are made from the highest quality ingredients, which are supplied through our own farms and other local farms. All products are made in our 17,600 Sqm facility in Chanthaburi Province of Thailand, where it has quality local fruit farms in this great-growing region. The proximity to the local farms certainly ensure our products to have high freshness and quality at all time.

We pay attention to the environment as well as the food processing. At the production facility, we use green business practices in our manufacturing to minimize the carbon footprint. During the production process, we insist to keep food products as natural as possible. We use minimal processing to keep the product nutrients dense, even though our facility is a fully accredited GMP and ISO facility with the strictest international food standards.

Our state-of-the-art freeze drying facility can transform fresh fruits into fruit snacks with just 3% water inside, and also its original taste, vitamins and other nutrients. This is what we believe the most effective way to preserve fruits while not losing its natural and nutritional values and taste. All products are no artificial colors, flavors, and preservatives added, making them a great choice of keeping an active and healthy lifestyle.

We want you!บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สวัสดิการ
1. เครื่องแบบพนักงาน
2. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานแต่ง, งานบวช, งานศพ เป็นต้น
3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. การตรวจสุขภาพประจำปี
5. ประกันอุบัติเหตุ
6. ประกันสังคม
7. เงินกู้ยืม (กรณีฉุกเฉิน)
8. ค่าเบียเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด/เดินทางต่างประเทศ)
9. โบนัสประจำปี
10.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมคุณภาพ (Assistant Quality Control Manager)

รายละเอียดของงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ด้านแผนงานบริหาร
1.1 ดูแลระบบ GMP/ISO กำหนดวิธีขั้นตอนในการทำงานและระบบงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ระบบคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
1.2 กำหนดแผนงานประจำปี และกำหนดกลยุทธ์ของแผนก (KPI) เพื่อวางแผนการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการทำงานผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 หากพบความไม่สอดคล้อง สามารถเปิดประชุมเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาหรือพร้อมออกCAR และ ติดตามผลการแก้ไข CAR/PAR ได้
1.3 เป้าหมายจัดทำงบประมาณ(Budget)ประจำปีให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของแผนก
1.4 ตรวจสอบวิธี กระบวนการ รองรับการตรวจระบบตามแผนงานตามคู่มือ MM , PM – WI ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วน แผนก QC ทั้งหมด เช่น ขั้นตอนการทำงาน วิธีการทำงาน แผนการตรวจสอบ แบบฟอร์มในการทำงาน คู่มือต่าง ๆ
1.5 กำหนดทบทวน Spec.สินค้าและวัตถุดิบตลอดทั้งจัดทำรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ
1.6 รองรับการตรวจระบบควบคุมคุณภาพขององค์กร และจัดทำเอกสารระบบควบคุมคุณภาพให้อัพเดทอยู่เสมอ
2.ด้าน เชิงวัดผลการปฏิบัติงาน
2.1 สนับสนุนและแนะนำพนักงานในส่วนของQA ในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จสมบูรณ์
2.2 ควบคุมการตรวจสอบวัตถุดิบที่รับจาก Supplier
2.3 ควบคุมการ ตรวจสอบวัตถุดิบและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ก่อนส่งมอบแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อไม่ให้การผลิต /ผลิตภัณฑ์เกิดความผิดพลาด และเสียหายมากเกินความจำเป็น
2.4 Calibrationเครื่องมือทั้งหมดของบริษัทฯ และเตรียมรับการตรวจติดตามจากลูกค้า
2.5 อบรมพนักงานใหม่เกี่ยวกับระบบคุณภาพและทำแผนการฝึกอบรมด้านระบบบริหารคุณภาพ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน
2.6 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวางระบบการตรวจวัตถุดิบ ,กระบวนการผลิตและสำเร็จรูป
2.7 ประสานงานกับผู้ผลิต,จัดซื้อหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ
2.8 ตรวจสอบวัตถุดิบและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้การผลิตผลิตภัณฑ์เกิดความผิดพลาด และเสียหายมากเกินความจำเป็น
2.9 กำหนดทบทวนSpec.สินค้าและวัตถุดิบตลอดทั้งจัดทำรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ
2.10 ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของผุ้อยู่ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายควบคุมคุณภาพ
2.11 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน ให้สอดคล้องและรายงานผล

สถานที่ปฏิบัติงาน
ประจำโรงงานจันทบุรี
ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ,เทคโนโลยีการผลิต ,เทคโนโลยีการอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ งานด้านบริหารงานตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปผ
  มีความรู้/ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพในผลิตภัณฑ์อาหารเป็นอย่างดี
  สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคารพและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
  มีทักษะการเป็นผู้นำ มีปฎิภาณไหวพริบ ช่างสังเกตุ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถบริหารทีมได้ มีทักษะในการให้คำปรึกษา
  ซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในการทำงานของตนเอง
  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP: Good Manufacturing Practice) และระบบ ISO 9001:2015
  มีความรู้สามารถในการใช้โปรแกรมMicrosoft Officer ,Internet
  พิจารณาเป็นพิเศษหากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร (BRC: The British Retail Consortium)
  ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่าที่กฏหมายกำหนด /สามารถทำงานได้ในวันเสาร์
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณปราชญา เสนาะสรรพ์
  โทร : 095-685-1691, 088-227-2275
  Email : sunshine_35@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  ที่อยู่ : 43//4 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
 LINE ID : 0882272275

วิธีการสมัคร
1. โทรนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านล่าง
2. เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง (มีสัมภาษณ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์)
3. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ (ถึงคุณปราชญา เสนาะสรรพ์)
4. ส่งประวัติทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่าง
5. สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที
ติดต่อ
คุณชลณิษา, คุณปราชญา
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ติดถนนสุขุทวิท กม.313 เลขที่ 43/4 หมู่ 3  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี  22120
โทร : 02-994-9970 (สำนักงานใหญ่), 039-367-473 (โรงงาน), 039-433-039, 088-227-2275 (โรงงานจังหวัดจันทบุรี)
แฟกซ์ : 02-994-9974 (สำนักงานใหญ่), 039-367-474 (โรงงาน)
Email : sunshine_35@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.sunshine.co.th
 LINE ID : 0882272275

สำหรับคนที่ต้องการโดยสารรถประจำทางไปจันทบุรี มีให้เลือกทั้งรถทัวร์ และรถตู้ มีให้ขึ้นได้หลายจุด เช่นสถานีขนส่งเอกมัย หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยฯ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (ปอ.1 และรถตู้)

สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนั้น เส้นทางในการเดินทางสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยมากแล้วจะเดินทางผ่านไปทาง อำเภอบ้านบึง (จ.ชลบุรี) -> อำเภอแกลง (จ.ระยอง) -> จันทบุรี ซึ่งเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเป็นเส้นที่สั้นที่สุด ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึง
รหัสงาน 892894
ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมคุณภาพ (Assistant Quality Control Manager)
ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำโรงงานจันทบุรี
วันที่ลงประกาศ 20 สิงหาคม 2562
ติดต่อ คุณชลณิษา, คุณปราชญา
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้