JobThai
ให้บริการดูแลผู้บกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่เด็กเล็ก ถึงผู้สูงอายุ ด้วยอุปกรณ์ช่วยการได้ยิน เช่น เครื่องช่วยฟัง และประสาทหูเทียม
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุ
ติดต่อ
ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
78/16 ถนนพระรามหก
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: http://www.intimexhearing.com