Minor Shared Service Organization
MINOR GLOBAL SOLUTIONS (SHARED SERVICE CENTER) provides back-office accounting services, corporate finance support, IT, tax, and insurance and other central office support to Minor Group Companies. Minor Global Solutions is currently comprised of approximately 300 staffs which are focused on being the 1st choice solutions provider to Minor Group of Companies and Partners. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่น เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารงานในส่วนส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจหลักของไมเนอร์ทั้งสามกลุ่ม (อาหาร, รีเทล, โรงแรม) บริษัทไมเนอร์โกลบอลโซลูชั่นมีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 300 คน ดูแลงานในส่วนบัญชี การเงิน ภาษี ประกันภัย งานตรวจสอบภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัทจดทะเบียน และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯมีเป้าหมายมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการไม่เพียงแต่บริษัทในเครือไมเนอร์กรุ๊ปแต่ยังรวมไปถึงบางบริษัทที่ไมเนอร์ถือหุ้นอยู่ด้วย
สวัสดิการ
 • ประกันชีวิต(กลุ่ม)
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส
 • ปรับเงินประจำปี
 • OT
 • และอื่นๆอีกมากมาย
 • ติดต่อ
  Minor Shared Service Organization
  257 AVANI Riverside Plaza Building, 9th Floor, Charoennakorn Rd.,
  แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  เว็บไซต์: http://www.minorinternational.com
  ใช้งานแผนที่