บริษัท เนเจอร์ เอ็ซเทท จำกัด
ดำเนินธุรกิจออกแบบ เขียนแบบ รับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนช่วยเหลือพนักงาน กรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน
 • ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน สวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล OPD และ IPD ณ โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน ในวงเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงาน เรามีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีสมรส คลอดบุตร ประสบภัยต่างๆ ทุพพลภาพ ทุพพลภาพ(ในงาน)และเสียชีวิตภายหลัง เสียชีวิต/เสียชีวิตเนื่องจากการทำงานให้บริษัท เสียชีวิตและทุพพลภาพด้วยสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ เสียชีวิตและทุพพลภาพด้วยอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่) เงินช่วยเหลือค่าโยกย้าย เงินค่ากะ เงินค่าทำงานต่างจังหวัด เงินค่าที่พักกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด เงินค่าปฏิบัติงานวันหยุด
 • ชุดยาสามัญ เรามีบริการชุดยารักษาโรคเบื้องต้นคอยดูแลสุขภาพพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่งเสริมการออมให้แก่พนักงาน โดยพนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณหรือพ้น สภาพการเป็นพนักงานแล้ว ทั้งนี้เงินจากกองทุนสำรองนั้น มาจากการออมของพนักงานส่วนหนึ่งและบริษัทช่วยสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง
 • โทรศัพท์มือถือ เราจัดให้พนักงานได้รับโทรศัพท์มือถือ ไว้ใช้สำหรับติดต่อประสานงาน ดูแลครอบคลุมค่าใช้จ่ายให้ทั้งสิ้น
 • เครื่องแบบพนักงาน เรามอบเครื่องแบบที่ดูดี ภูมิฐาน แก่พนักงานทุกๆปี
 • การฝึกอบรม “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” เป็นอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจของเราโดยให้ความสำคัญต่อคุณค่าพนักงาน และถือว่าเขาเหล่านั้นคือสมบัติที่มีค่าที่สุด เราคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมเข้าร่วมงาน และยังให้การฝึกฝน พัฒนา อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น จากการฝึกอบรม In-house Training และ Public Training
 • รางวัลอายุงาน มอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่พนักงานที่มีอายุงานครบตามเกณฑ์
 • รางวัลพนักงานขยัน สำหรับพนักงานที่มีสถิติไม่ป่วย สาย ลา ขาด ตลอดปี และรางวัลสะสมเพิ่มขึ้นหากสะสมสถิติต่อเนื่องทุกปี โบนัสประจำปี เราจะให้โบนัสประจำปีขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและการประเมินงานของพนักงาน
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท เนเจอร์ เอ็ซเทท จำกัด
  373/31 ถ.สกลนคร - กาฬสินธุ์
  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
  เว็บไซต์: www.natureestate.co.th
  ใช้งานแผนที่