JobThai
บริษัท ออสก้าร์ อะโกร จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านเคมีเกษตรมาตั้งแต่ปี 2544 บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่การเป็น "ผู้นำนวัตกรรม (Innovation Leader)" ด้วยการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพจากแหล่งผู้ผลิตชั้นนำของโลก รวมถึงการใช้ “นวัตกรรมเกษตรแม่นยำ” ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ - โบนัสประจำปี (เฉพาะโรงงานและ Back Office) - Incentive รายไตรมาส (ฝ่ายขาย/การตลาด/พัฒนาผลิตภัณฑ์) - เบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่ง) - ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงาน) - ตรวจสุขภาพประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - ลาพักร้อน 6-9 วัน ต่อปี (ตามอายุงาน) - ลากิจ (โดยไม่หักค่าจ้าง) 5 วัน ต่อปี
ติดต่อ
บริษัท ออสก้าร์ อะโกร จำกัด
62/15-16 ม.6 ถ.กาญจนาภิเษก
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140