บริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น ​​​​เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับงานด้าน Radio Frequency ประกอบด้วย งานด้านการออกแบบ วิจัย พัฒนา และผลิตอุปกรณ์ เพื่อการดำเนินในธุรกิจด้านการสื่อสาร
ธุรกิจในบริษัทฯ RF แบ่งออกเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ ดังนี้
-ระบบวิทยุสื่อสาร ไร้สายย่านความถี่วิทยุและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Radio Transmission System)
-ระบบเน็ตเวิร์คสื่อสาร (Communication Network System) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrator)
-ระบบเสียงสื่อสาร (Audio Network System) แบบไร้สาย,มีสายและผ่านระบบเน็ทเวิร์ค
อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่มีความชำนาญและความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (RF LAB) จากสำนักงาน กสทช.
ติดต่อ
RF Application Co., Ltd.
15 ซอยหัวหมาก9 ถนนหัวหมาก
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 02-732-3319, 02-732-3372, 02-732-3373 ext. 25
แฟกซ์: 02-732-2290
เว็บไซต์: www.rf.co.th
ใช้งานแผนที่