บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทขนาดกลางโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานประเภทต่าง ๆ โดยได้รับการว่าจ้างโดยตรงจากหน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าของโครงการ และ รับงานต่อจากผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ภาคเอกชน ปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 500 คน มีเครื่องจักรกลหนัก และอุปกรณ์การก่อสร้าง ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมโรงซ่อมบำรุงและมีทีมงานช่างเป็นของตนเอง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและสร้างผลงานที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับ โดยเห็นได้จากกระบวนการด้านวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการของบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ได้รับการรับรองมาตรฐานการเป็น บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นหนึ่งของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท และ บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นสองของกรมโยธาธิการ ผังเมือง กรมชลประทาน ซึ่งหลังจากการเพิ่มทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสร็จสิ้น บริษัทฯ มีแผนการในการสมัครเพื่อขอพิจารณายกระดับการจัดชั้นจากที่เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นหนึ่งขึ้นเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นหนึ่งพิเศษ และมีแผนที่จะขยายธุรกิจที่บริษัทฯเชี่ยวชาญไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่อไป
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ชุดพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทุนการศึกษาบุตร , ฯลฯ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
  150 หมู่ที่ 3
  ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
  เว็บไซต์: www.pcncorp.co.th