JobThai
เราเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางท่ามกลางลูกค้าและคู่ค้าในการเป็นผู้ให้บริการ คุณภาพ ด้านรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จใน ด้านวิศวกรรม จัดซื้อจัดหา และก่อสร้าง (EPC turn-key contractor) แก่โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าขยะ ในจำนวนโครงการต่างๆที่เป็นความสำเร็จของบริษัทประกอบด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงจัดการขยะ และโรงไฟฟ้าขยะที่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างและดำเนินการผลิต นับเป็นการสร้างสมประสมการณ์ของบริษัทได้เป็นอย่างดีทั้งด้านการเชื่อมโยงระบบ การบริหารจัดการก่อสร้าง รวมถึงการผลิตและบำรุงรักษาแก่โครงการพลังงานหมุนเวียน ปัจจุบันบริษัทได้ต่อยอดและขยายการดำเนินธุรกิจจากผู้รับเหมาเบ็ดเสร็จมาเป็น “ผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน” และ "ผู้ลงทุนโครงการพลังงานหมุนเวียน” ทั้งในและต่างประเทศ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพกลุ่ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าที่พักกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - พักร้อนประจำปี สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผ่านทดลองงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - ของขวัญสำหรับพนักงานสมรส - ของขวัญรับขวัญบุตรพนักงาน - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต - กระเช้าเยี่ยมไข้ - เครื่องแบบพนักงาน - ปรับเงินประจำปี - โบนัส (ตามผลประกอบการ)
9 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250