JobThai
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต รายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรให้อยู่คู่ประเทศไทยอย่างยาวนานและยั่งยืนตามหลักปรัชญาที่ว่า “เกษตรกร คือ คู่ชีวิต” เราได้วิจัยและผลิตเมล็ดข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมในชื่อผลิตภัณฑ์ “ตราดอกบัว” และ “ตราใบโพธิ์” ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นการปฏิวัติวิธีการเกษตรของไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของไทยมีเพียงพอต่อความต้องการใช้วัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์และทำให้ข้าวโพดมีความเหมาะสมต่อพื้นที่การเกษตรที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆ ของเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ์นั้น กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) มีฟาร์มผลิตเมล็ดพันธุ์และโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์และมีมาตรฐาน ตั้งแต่การส่งเสริมการผลิตการรับซื้อผลผลิตคืน นำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงาน ตั้งแต่การคัดฝัก การอบฝัก กระเทาะเมล็ด อบเมล็ด คลุกยา และ บรรจุถุง เพื่อออกจำหน่ายซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด
14 ตำแหน่ง
ติดต่อ
Charoen Pokphand Produce Company Limited
89 อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออกประตู 3