JobThai
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ การผลิตเครื่องปรุงรส ของคนไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “เด็กสมบูรณ์, ไอ-เชฟ และ แม็กชัพ “ โดยถือกำเนิดและก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันกว่า 70 ปี อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถ การแข่งขันทางการค้าในการผลิตสินค้าประเภทเครื่องปรุงรส เพื่อจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและในเวทีต่างประเทศทั่วโลก มาเป็นลำดับ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการบริหารองค์กรด้านต่างๆ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “ที่ไหนมีครัว ที่นั่นต้องมีเรา”
1.ทำงาน 5 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ , ทำงาน 6 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดโรงงานสมุทรสาคร และโรงงานระยอง 2.โบนัสประจำปี 3.โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus) 4.การทบทวนและปรับค่าจ้างประจำปี 5.นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 6.ประกันสุขภาพกลุ่ม 7.ประกันอุบัติเหตุ 8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9.กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ 10.รางวัลอายุงาน 11.รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน) 12.ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 13.เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ 14.แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯฟรีทุกเดือน ** บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระดับประเทศ ประจำปี 2559 **
20
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
767 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.วัดไผ่เงิน
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
- BTS สถานีสุรศักดิ์ ต่อมอเตอร์ไซต์มาลงที่บริษัทเด็กสมบูรณ์ ราคา 40 บาท - BTS สถานีสะพานตากสิน ต่อสองแถวสีแดงฝั่งตรงข้ามบีทีเอสสาย 1271 ราคา 8 บาท ลงที่บริษัทเด็กสมบูรณ์