JobThai
20 พ.ค. 65

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
“ปลอดภัย ประทับใจ เปี่ยมสุข” ตลอดระยะเวลา 42 ปี โรงพยาบาลเอกชล มีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง จนมีบริการทางการแพทย์ครบถ้วน มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission International Accreditation Standard for Hospital) โรงพยาบาลเอกชล มีความยินดีรับบุคลากรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิสัยทัศน์ “จะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองผู้รับบริการชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงภายในปี 2565” ไปด้วยกัน
สวัสดิการ
•สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และส่วนลดสำหรับบุคคลในครอบครัว •สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ •สวัสดิการเงินกู้พนักงาน •สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ (พนักงาน/ครอบครัว/คู่สมรส) •ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน •ปรับค่าตอบแทนประจำปี •โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) •กองทุนประกันสังคม •กองทุนเงินทดแทน
ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล รพ.เอกชล
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
-โรงพยาบาลเอกชล ที่อยู่ 68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทร. 038-939-999 -โรงพยาบาลเอกชล 2 ที่อยู่ 31/2 ถ.อ่างศิลา
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-939-999 (โรงพยาบาลเอกชล), 038-939-888 (โรงพยาบาลเอกชล 2)
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้