JobThai
26 ม.ค. 66

Sale (แผนกงานสัญญา)

pin location
pin location

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon2
ขอบเขตงานบริการของบริษัท รับตีเส้นจราจร งานก่อสร้าง งานจราจรทุกชนิด ผลิตและจำหน่ายสีเทอร์โมพลาสติก จำหน่ายอุปกรณ์ safety จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด จำหน่ายสินค้าประเภทฮารด์แวร์ ทุกชนิด จำหน่ายไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟ
- โอที - ประกันสังคม - ยูนิฟอร์ม - โบนัสตามผลประกอบการณ์ - ปรับเงินประจำปี - งานเลี้ยงปีใหม่ - ท่องเที่ยวประจำปี - ช่วยเหลืองานศพ บิดา มารดา บุตร คู่สมรส - ประกันอุบัติเหตุ
คุณศิริรัตน์ (ฝ่ายบุคคล)
บริษัท ต.ทรัพย์ศิริ จำกัด
98/55 หมู่ 2 โครงการเอกสิน เฟคทอรี่ ธัญบุรี คลอง11
ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 25140
LINE ID: hr-t.supsiri