JobThai
24 มี.ค. 66

ผู้ช่วยพยาบาล (PN) ศิริอรุณ-บางกอกน้อย

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon4
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
บริษัท ศิริอรุณ เวลเนส จำกัด เป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและการดูแล ผู้สูงอายุอรุณแคร์ บริการดูและผู้อยู่ในระยะพักฟื้น และผู้สูงอายุ เน้นให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดยการวางแผนการดูแลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและสถานะสุขภาพเฉพาะราย นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังมีทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้การดูแลได้อย่างครอบคลุมเพื่อการฟื้นหายสอดคล้องตามแผนการรักษา และป้องกัน หรือลดความพิการของผู้รับบริการ เช่น นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอาชีวบำบัด ด้วยการตระหนักว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงมีนโยบายดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาสและความก้าวหน้าในงาน และผลตอบแทน ตลอดจนการพัฒนาพนักงาน ให้มีพร้อมทั้งความสามารถ ศักยภาพที่จะเติบโตและก้าวหน้าไปกับบริษัทถือเป็นพันธกิจสำคัญที่ผู้บริหารยึดมั่น และถือปฏิบัติมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และเพื่อรองรับการเติบโตและขยายงานของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริษัทฯ ประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ มีศักยภาพ และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จอย่างสูง เข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
1.ตรวจสุขภาพประจำปี 2.ประกันสังคม 3.ประกันชีวิต 4.ประกันสุขภาพ 5.ยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่ง) 6.เงินกู้บริษัท
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ศิริอรุณ เวลเนส จำกัด
29 ซอยอรุณอัมรินทร์ 39
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 12130
โทรศัพท์ : 065-924-6188
LINE ID: hrncgroup
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้