JobThai
บริษัท อสิตากิจ จำกัด
รับสมัครด่วน
20 มี.ค. 66

เจ้าหน้าที่บัญชี

pin location
pin location

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon2
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกว่า 25 ปี เน้นงานประมูลจากภาครัฐ ทั้งงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง (จดทะเบียนผู้รับเหมาช้ั้นพิเศษ) งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง, งานป้องกันน้ำท่วม, งานกรมทางหลวงชนบท, งานก่อสร้างสะพาน
-กองทุนประกันสังคม -ปรับเงินเดือนประจำปี -เงินช่วยเหลือตามประเพณี -เงินช่วยเหลือกรณีญาติสายตรงถึงแก่กรรม -โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการบริษัท
คุณพรศิริ (ฝ่ายบุคคล)
บริษัท อสิตากิจ จำกัด
เลขที่ 588 อาคารโอทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนนครอินทร์
ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
: 02-459-5103-5 ต่อ 105, 061-298-3033