JobThai
30 มี.ค. 66

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส Accounting Senior Officer

pin locationLocation
pin location

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
บริษัทเราให้การบริการด้านการประกันวินาศภัย ตั้งแต่การให้คำปรึกษาและแนะนำประกันวินาศภัยในทุกรูปแบบ ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่และงานโครงการของทางราชการ รวมไปถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยในรูปแบบการประกันกลุ่มและเดี่ยว เราดำเนินการในลักษณะที่เน้นความเป็นมืออาชีพ ไม่เน้นการโทรหาลูกค้าจำนวนมาก(Telesales)
Benefits
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกู้ยืมพนักงาน ตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ อาทิ บวช แต่งงงาน งานศพ ฯลฯ งานเลี้ยงประจำเดือน-ประจำปี
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 17/B ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
LINE ID: 0642616547
Other positions at this company