รับสมัครด่วน
16 ต.ค. 63

ครูสอนวิชาคณิต-วิทย์

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามที่ตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions iconไม่ระบุ
โรงเรียนพณิชยการจำนงค์ และโรงเรียนเทคนิคพณิชยการจำนงค์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2524 โดยนายจำนงค์ สุวรรณปาล เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เปิดทำการสอนใน ระดับปวช. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการบัญชี การขายและการเลขานุการ หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2527 ได้ขอเพิ่มหลักสูตรปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิชาการบัญชี และ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา เปิดทำการสอนระดับ : - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ บัญชี และสาขาวิชาการขาย คอมพิวเตอร์ หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) : สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ บัญชี และสาขาวิชาการตลาด คอมพิวเตอร์ หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ขณะนี้เปิดรับสมัครบุคลากรคุณภาพจำนวนมาก
ติดต่อ
อาจารย์อานนท์ สุวรรณปาล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์
1 ซ.สมปรารถนา ประชาสงเคราะห์ 14
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-248-5235-6, 02-248-5239, 02-248-5196
แฟกซ์ : 02-245-6314
เว็บไซต์ : www.chamnong.ac.th
ใช้งานแผนที่