รับสมัครด่วน
23 มิ.ย. 64

วิศวกรแหล่งน้ำอาวุโส

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท / ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
กลุ่ม บริษัท ปัญญา กรุ๊ป เป็นบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 วัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการงานที่ปรึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมและบริหารโครงการโดยเน้นให้บริการที่ปรึกษาด้านการขนส่ง/คมนาคม วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน/โครงสร้าง วิศวกรรมแหล่งน้ำ การระบายน้ำ/ป้องกันน้ำท่วม สิ่งแวดล้อม ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และงานอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งโครงการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเมืองสำหรับหน่วยงานทั้งในภาครัฐ กลุ่ม บริษัทฯ ได้ยึดถือวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับคุณภาพบุคลากรและผลงานอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 และด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี พร้อมด้วยบุคลากรอาชีพที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ รวมทั้งการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในระดับสากลมาใช้ในการทำงาน บริษัทฯ จึงสามารถดำเนินการโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม รวมทั้งสร้างความพึงพอใจแก่เจ้าของงาน นับตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ โครงการที่น่าสนใจ เช่น - โครงการศึกษาทบทวนเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล ของกรมชลประทาน - โครงการควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ (อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด, อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง) โครงการเพิ่ม ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา - โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)โครงการบริหารจัดการน้ำ โขง-เลย-ชี-มูล ของกรมชลประทาน - โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1, สายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ระยะ ที่ 2 และ โครงการศึกษาความ เหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร *** โปรแกรมที่ใช้ในงานวิศวกรรม : MIKE Basin / MIKE 11 / MIKE 21 / MIKE Hydro Basin / MIKE Hydro River ***
สวัสดิการพื้นฐานของบริษัท - ประกันสังคม - ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม - ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการกีฬา - สวัสดิการกิจกรรมสัมพันธ์ ต่างๆ - เลี้ยงสังสรรประจำปี/เลี้ยงแผนก - สวัสดิการ เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - สถานที่พักผ่อน(คอนโดห้องชุด)@ ชะอำ - การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี(ตามโครงสร้างและผลประกอบการของบริษัท) - การฝึกอบรมและพัฒนา - ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง - ค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
Human Resource Division
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
125 ชั้น 3 อาคารเดอะปัณณ์, ถ.คลองลำเจียก
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
: 02-943-9600-10 ต่อ 1504 1557
วิธีการเดินทาง
สามารถสอบถามได้ที่ 02-943-9600-10 ต่อ 1504 1557
ใช้งานแผนที่