สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รับสมัครด่วน
22 ม.ค. 63
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างของสถาบันฯ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
 • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาต่างๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมไทย
 • สถาบันฯ มีปณิธานมุ่งมั่นสู่ความเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม
สวัสดิการ
 • 1.ประกันสังคม
 • 2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
 • 3.เครื่องแบบพนักงาน
 • 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 5.การตรวจสุขภาพประจำปี
 • 6.โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • 7.การฝึกอบรมสัมมนา
 • 8.ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน และการทำวิจัย
 • 9.สวัสสดิการเยี่ยมไข้
 • 10. ทุนการศึกษาบุตรระดับ ป.ตรี ที่ศึกษาที่สถาบัน
 • 11. เงินช่วยเหลืองานมรณกรรม
ติดต่อ
คุณวารุณี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1771/1 ถ.พัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-763-2600 ต่อ 2615
แฟกซ์ : 02-763-2700
เว็บไซต์ : www.tni.ac.th
ใช้งานแผนที่