24 ม.ค. 63
วิศวกรโยธา (ซ่อมบำรุงอาคาร)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
 • บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("BEM") เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BECL”) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BMCL”) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และได้รับมาซึ่งทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเท่ากับ 15,285,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 • ธุรกิจของบริษัทประกอบไปด้วยการให้บริการทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษ และรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฐานรากในการขยายธุรกิจผ่านการขยายเส้นทางโครงข่ายการให้บริการ ทั้งในระบบทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบขนส่งมวลชน และการคมนาคมชั้นนำในประเทศ และในภูมิภาค นอกจากนั้นยังสามารถต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมไปยังธุรกิจอื่นที่มีอัตราการเติบโต และอัตราผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่น ๆ การพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
สวัสดิการ
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - ประกันชีวิตกลุ่ม
 • - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • - เงินช่วยเหลือสมรส
 • - เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
 • - เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด
 • - การตรวจสุขภาพประจำปี
 • - สิทธิลาพักผ่อนประจำปี
ติดต่อ
คุณพนิตา พงษ์สวัสดิ์ (แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1 (ธุรกิจทางด่วน)
238/7 ถนนอโศก-ดินแดง
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-641-4611 ต่อ 1140
เว็บไซต์ : www.bemplc.co.th
ใช้งานแผนที่