JobThai
19 พ.ค. 65

Network Engineer/ Senior IT Officer

pin location
pin location

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1
บริษัทเราให้การบริการด้านการประกันวินาศภัย ตั้งแต่การให้คำปรึกษาและแนะนำประกันวินาศภัยในทุกรูปแบบ ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่และงานโครงการของทางราชการ รวมไปถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยในรูปแบบการประกันกลุ่มและเดี่ยว เราดำเนินการในลักษณะที่เน้นความเป็นมืออาชีพ ไม่เน้นการโทรหาลูกค้าจำนวนมาก(Telesales)
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกู้ยืมพนักงาน ตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ อาทิ บวช แต่งงงาน งานศพ ฯลฯ งานเลี้ยงประจำเดือน-ประจำปี
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 17/B ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
LINE ID: 0924091414