JobThai
2 มิ.ย. 66

พนักงานขายเครดิต ภาคเหนือ

pin location
pin location

จ.ลำพูน

salary icon
salary iconN/A
number of positions icon
number of positions icon1
1.วางแผนการขายด้าน (BCP, PSF, CS, HO) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ 2.สามารถวางแผนการสั่งซื้อแผนการตลาดในร้านค้าได้เป็นอย่างดี วางแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละร้านค้า 3.ตรวจสอบชั้นวางสินค้าของร้านค้าให้มีสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งนำสื่อส่งเสริมการตลาดไปใช้ 4.วิเคราะห์สถานการณ์ในการจัดการกระจายสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 5.สร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า บริหารการสื่อสารที่ดีกับลูกค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในบริการ 6.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถตอบข้อสักถามหรือข้อโต้แย้งของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 7.จัดทำรายงานการขาย และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดส่งให้ผู้บังคับบัญชา 8.วางบิลและเก็บเช็คร้านค้าตรงตามที่กำหนด 9.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. เพศชาย - หญิง
  2. อายุ 25 - 40 ปี
  3. วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
  4. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
  5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  6. มีประสบการณ์ด้านงานขายเครดิตอย่างน้อย 2 ปี
  7. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
-กรอกใบสมัคร,สัมภาษณ์งาน สอบถามเพิ่มเติม -สมัครทาง E-mail -สมัครผ่าน JobThai
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ชินราช เอส.ดี.โอ. จำกัด
1123
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
จังหวัดลำพูน