22 ก.ย. 64

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ปฏิบัติงานที่ จ.อุบลราชธานี)

pin location
pin location

อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างและประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1
- จัดทำบัญชีต้นทุน, วิเคาะห์เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตจริงกับต้นทุนมาตรฐาน, รายงานต้นทุนการผลิต และต้นทุน สำเร็จรูป - บันทึกซื้อวัตถุดิบหน้าโรงงาน และซื้อวัตถุดิบระหว่างกัน - ส่งรายงานปริมาณการรับซื้อ และต้นทุนการผลิตประจำวัน - ตรวจสอบรายการ BOM รับซื้อสินค้าผลิตเสร็จ เอกสารรายงานการโอนเพื่อขาย และฝาก เอกสารรายงานการรับและเบิกจ่ายบรรจุภัณฑ์ในการผลิต เอกสารเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง, ตรวจสอบและโพสรายการค่าขนส่งผลิตภัณฑ์, ตรวจสอบก่อนโพสรายการค่าขนส่งวัตถุดิบที่ขนจากลานสาขาเข้าสูงหน้าโรงงานหรือคลังสินค้า, ตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าเชื้อเพลิง - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ และวัสดุสิ้นเปลืองประจำเดือน - ตรวจสอบรายงานนำส่งวัตถุดิบเข้ากระบวนการผลิต - กระทบยอดซื้อ และจัดทำรายงานซื้อประจำเดือน, กระทบยอดวัสดุสิ้นเปลือง ยอดสินค้าผลิตเสร็จ ยอดขายกับรายงานขาย รายการค่าขนส่ง,ค่าบริการ - ปรับปรุงรายการผลิต รายการต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตรฐาน ข้อมูลสินค้าคงเหลือปลายงวด รายการค่าขนส่ง - วิเคราะห์อายุการใช้งานวัสดุสิ้นเปลืองและสินค้าคงเหลือ - วิเคราะห์ต้นทุนรายธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนและตัดสินใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง - งานที่ได้รับมอบหมาย
 1. ปริญญาตรี การบัญชี
 2. เพศชาย/หญิง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีต้นทุนในอุตสาหกรรมโรงงานผู้ผลิต
 4. มีความรู้เรื่องมาตราฐานบัญชี,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 5. ผ่านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบันทึกบัญชี
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการบันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูปได้
 7. มีความกระตือรืนร้นในการทํางาน
 8. มีความละเอียด รอบคอบ ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 9. มีใจรักงานบริการ มีความอดทน รับผิดชอบต่องาน
 10. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีความมั่นใจในการสื่อสาร
 11. มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 12. ใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- สมัครผ่าน JobThai - ติดต่อได้ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงาน - ส่ง Resume และเอกสารสมัครงานมาที่ E-mail *สัมภาษณ์พร้อมทราบผลทันที
คุณณัฐพร
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
ปฏิบัติงานที่โรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตด้านพลังงาน,แป้งมันสำปะหลัง ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี