JobThai
22 มี.ค. 66

พนักงานจัดทำบัญขี

pin location
pin location

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary icon15,000 -25,000
number of positions icon
number of positions icon2
รับเอกสารจากลูกค้า กรอกแบบและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ.ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย บันทึกบัญชี ในสมุดรายวัน ผ่านไปบัญชี แยกประเภท
  1. จบการศึกษาทางบัญชี หรือบริหารธุรกิจ เอกทางบัญชี
  2. มีความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร
  3. อยากเรียนรู้และหาประสบการณ์ทางด้านบัญชีและภาษีอากร
  4. มีภูมิลำเนา หรือที่พักใกล้ที่ทำการบริษัท
  5. มีความขยันขันแข็ง กระตือรือร้น อดทน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความซื่อสัตย์
  6. สามารถ ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง
  7. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- E-mail - JobThai (Click apply now)
คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล
บริษัท เอซีที แมเนจเม้นท์ จำกัด
1213/88-89 ศรีวราทาวน์อินทาวน์ ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร