JobThai
3 ก.พ. 66

กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก

pin location
pin location

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
1.จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหาร ที่ห้องอาหารและงานเลี้ยงต่างๆ ให้เป็นไปตามตำหรับอาหารที่กำหนดไว้และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 2.ทำอาหารให้ตรงตาม Order และมีคุณภาพถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 3.จัดเก็บวัตถุดิบสด-วัตถุดิบแห้ง อย่างมีประสิทธิภาพ 4.จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ต่างๆให้ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งการเบิกจ่าย การดูแลรักษาและซ่อมแซม 5.ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของพื้นที่เป็นประจำ 6.ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศหญิง/ชาย
  2. มีประสบการณ์กุ๊กหรือผู้ช่วยกุ๊กอย่างน้อย 1 ปี
  3. สุขภาพร่างการแข็งแรง
  4. ขยัน ละเอียด รอบคอบ
  5. มีความคล่องตัว มีทัศนคติที่ดี และบุคลิกภาพดี
  6. สามารถรับแรงกดดันได้
- กด Apply หน้า Jobthai - สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. - ส่งประวัติที่มีรูปถ่าย *เกรดเฉลี่ย *เงินเดือนที่คาดหวัง มาที่ Email - จดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่ของบริษัท ***จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น*** เอกสารที่ต้องแนบมาด้วย 1. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ 4. สำเนาใบปริญญาบัตร,ประกาศนียบัตร จำนวน 2 ใบ 5. หนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ใบ 6. สำเนาวุฒิการศึกษา/Transcript จำนวน 2 ใบ 7. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 2 ใบ 8. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล จำนวน 1 ใบ 9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 10. สำเนาใบ สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย) 11. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 12. เอกสารผ่านการอบรมต่างๆ (ถ้ามี) ****ให้นำเอกสารตัวจริงมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยค่ะ****
ส่วนสรรหา ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
362 ถ.พระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
: 02-109-9111 ต่อ 11159 - 11161
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร