25 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ **ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม**

pin location
pin location

อ.สามพราน จ.นครปฐม

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
-ตรวจสอบและเสนอแนะนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน -วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอผู้บังคับบัญชา -ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน -วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา -ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน -แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน -แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน -ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง -เสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง -ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานและรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า -รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน -ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของระบบการบริหารจัดการทั้งหมดของบริษัทฯ (ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ) -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย -รับผิดชอบในการรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหารต่อ FS&RMT หรือ FS&RMTL
  1. ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ สาขาอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ "จป.วิชาชีพ" ตามที่กฎหมาย
  2. มีประสบการณ์เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี
  3. สามารถวางแผน,แก้ปัญหาและทำงานเป็นทีมได้
  4. มีทักษะการเจรจาต่อรอง การสื่อสาร การฝึกสอน หรือการอบรม
- สมัครผ่าน JobThai - ส่ง E-mail - สมัครด้วยตัวเอง (ตามสาขาที่เปิดรับสมัคร) - สอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรด้านล่าง ** สมัครงาน จ.นครปฐม กรุณาติดต่อ คุณสุวิภากร, คุณอรวรรณ หรือคุณเกตวลี เท่านั้น !! ** สมัครงาน จ.ระยอง กรุณาติดต่อ คุณนภสกร, คุณนลพรรณ เท่านั้น !!
คุณอรวรรณ
กลุ่มบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
LINE ID: tpbi-01
ปฏิบัติงานที่ TPBI สำนักงานใหญ่
ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม