30 พ.ย. 64

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง – TBR (จ.กำแพงเพชร)

pin location
pin location

อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
→ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ →ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนที่หน่วยงานซ่อมบำรุงกลางวางไว้ →ปฏิบัติงานซ่อมหรือแก้ไขเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กลับสู่สภาพปกติจาสาเหตุเครื่องหยุดชะงัก (Breakdown) →ดำเนินารตามรูปแบบการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM : Total Productive Maintenance) ที่เกิดขึ้น →ดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่หรือชิ้นส่วนตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงานบำรุงรักษาหรืองานซ่อมบำรุง →ดำเนินการเบิกอะไหล่และทำการบันทึกรายการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า →บันทุกการตรวจเช็คประจำรอบ เดือน, ปี ตามข้อกำหนดของหน่วนงานซ่อมบำรุงกลาง →รายงานผลการบำรุงรักษาตามแผนต่อผู้บังคับบัญชารับทราบ →รวบรวม สรุป และรายงานสาเหตุของปัยหาเครื่องจักรเสียหายหรือหยุดชะงักที่เกิดขึ้น และรายงานผลการซ่อม/บำรุงรักษาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ →ค้นหาความเสี่ยงที่อาจทำให้เครื่องจักรเสียหายและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ →ขอใช้งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติให้เกิดประโยชน์ →อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1. วุฒิ ปวส. สาขา ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม, ช่างกลโรงงาน, ช่างอิเล็กทรอนิส์, ช่างแมคคาทรอนิกส์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร, ระบบไฟฟ้าเครื่องจักรในไลน์ผลิต, ระบบ PLC และระบบมาตรฐานต่างๆ
  3. มีความรู้ความชำนาญในการซ่อมบำรุงเป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ระบบงานเครื่องกลและงานไฟฟ้า
  5. มีทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุงเป็นอย่างดี
  6. มีทักษะในการสื่อสารและให้ข้อมูล/ข้อแนะนำในด้านงานช่างที่ดีและมีประสิทธิภาพ
  7. มีทักษะความรู้ในการอ่านโปรแกรม PLC และมีทักษะการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับโรบอทได้
  8. สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร