1 ธ.ค. 64

ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า (MBK Guarantee)

pin location
pin location

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
•พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ และมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในการรับบริการอยู่เสมอ • จัดระบบและควบคุมการสื่อสารกับลูกค้าชาวไทย ลูกค้าชาวต่างชาติ ในช่องทางต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ • บริหารจัดการกับคำร้องเรียนหรือปัญหาของลูกค้า • นำเสนอรายงานการให้บริการหลังการปล่อยสินเชื่อ • วางแผนและจัดทำงบประมาณงานให้บริการหลังการปล่อยสินเชื่อ • วางแผนและพัฒนาขั้นตอนและวิธีการติดตามจัดเก็บรายได้ • พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้พื้นฐานด้านการเงิน กฏหมาย บัญชี อสังหาริมทรัพย์ และทักษะในการหาข้อมูล การติดต่อสื่อสารอย่างเป็นมิตร การเจรจาน้าวโน้ม การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา • ควบคุมการติดตามจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามกำหนดชำระ • จัดหาเครื่องมือในการให้บริการแจ้งเตือนกำหนดชำระหนี้ และหนี้ที่เลยกำหนดชำระ ที่ทันสมัย • วางแผนและจัดทำงบประมาณ นำเสนอรางานการติดตามจัดเก็บรายได้ • จัดระบบการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย / ประกันชีวิต ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขสินเชื่อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด • นำเสนอรายงานการจัดทำรายงานกรมธรรม์ประกันภัย / ประกันชีวิต และการทบทวนมูลค่าหลักประกัน
  1. ปริญญาตรี-ปริญญาโท อสังหาริมทรัพย์ บริหารธุรกิจ
  2. ประสบการณ์งานด้านบริการลูกค้า ,งานติดตามหนี้ ,งานประกันภัย / ประกันชีวิต
  3. มีทักษะภาษาอังกฤษ ใจบริการ ทัศนคติบวก รับฟัง แก้ไขเฉพาะหน้า
ผู้สมัครสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail
แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
LINE ID: @mbkcareer
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร