JobThai
รับสมัครด่วน
27 พ.ค. 66

หัวหน้าหน่วยออกแบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D(จ.เพชรบูรณ์)

pin location
pin location

อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. คิดค้นผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่เพื่อสนองความต้องการลูกค้า 2. เสาะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของฝ่ายขาย 3. พัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4. พัฒนากระบวนการให้มีคุณภาพดีขึ้นทันกับคู่แข่งในตลาด 5. รับผิดชอบการจัดเตรียม คงไว้ และปรับปรุงข้อมูลในแผนการออกแบบและพัฒนา 6. หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  3. ปริญญาโท สาขาเทคนิคการแพทย์ ,ชีวเคมี ,เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
  4. เคยทำโปรเจคหรือวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ rapid test
  5. มีความรู้เรื่อง Regulatory ของผลิตภัณฑ์ IVD
  6. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ Lateral flow product และหลักการตรวจ IVDอื่นๆ
  7. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  8. สามารถใช้ MS.Office ,การสืบค้นข้อมูลทาง Internet และใช้ E-mail ได้ในระดับดี
  9. สามารถทำงานหรือเดินทางระหว่างสาขาได้
  10. สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ได้
- สมัครผ่านทาง JobThai - E-mail
คุณจุฑารัตน์
กลุ่มบริษัทเบรีย / BRIA GROUP
ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์