JobThai
31 พ.ค. 66

วิศวกรสนาม

pin location
pin location

หลายจังหวัด

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon4 อัตรา
1. วางแผนกาารก่อสร้างสำหรับหน้างาน 2. จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ 3. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ 4. ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 5. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 6. ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 7. จัดหาและควบคุมวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการ ดูแลเครื่องมือในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและตรวจสอบความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
  1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมและเทคนิคการก่อสร้าง
  3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการก่อสร้างทั่วไปอย่างน้อย 1 ปี
  4. มีไหวพริบและปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานได้ถูกต้องและทันเวลา
  5. มีภาวะความเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี
  6. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
- สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน Jobthai -เขียนใบสมัครที่สำนักงาน
คุณจุรีรัตน์ นัดใหม่ / คุณสุกานดา จิตจินดา
บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์ จำกัด
เลขที่ 50/26 หมู่ที่ 6
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
: 02-288-0120-21 ต่อ 12
LINE ID: jitjinda
หลายจังหวัด