JobThai
7 มิ.ย. 66

Productivity Improvement Specialist โรงงานนครราชสีมา

pin location
pin location

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1
พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโรงงานให้ดีขึ้น ด้วยการนำเครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ อาทิเช่น TPM ﴾Total Productivity Management﴿ มาใช้ในการบริหารจัดการเครื่องจักรและกระบวนการปฎิบัติงาน - วิเคราะห์และวางแผนการลดความสุญเสียในการดำเนินงานของโรงงาน - สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานเพิ่มผลิตภาพในโรงงานด้วย TPM ﴾Total Productivity Management﴿ - พัฒนาบุคลากรและทีมงานผลิต ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและค้นหาวิธีการใหม่ๆ - พัฒนาแผนงานและให้คำแนะนำทางด้านการวิศวกรรม, การผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อการปรับปรุงงานผลการดำเนินงานในการผลิต
  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (ว.ศบ.) สาขาอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
  3. มีความรู้และทักษะเฉพาะทาง เช่น เครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Improvement Tools) ,หลักการด้านวิศวกรรมคุณค่า, การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ (Quality Management Systems)
  4. มีความเชียวชาญ และทักษะความรู้ ระบบ การบำรุงรักษาทวีผลแบบมีส่วนร่วม (TPM) และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เช่น TPM 8 เสาหลัก , กิจกรรม SGA/QCC, Kaizen, Lean SIx Sigma, Minitab รวมทั้ง เครื่องมือคุณภาพต่าง ๆ
  5. เข้าใจเรื่องต้นทุนการผลิต(Manufacturing Costs) การลดต้นทุน (Cost saving)
  6. มีทัศนคติที่ดีต่อทีมงานและเพื่อนร่วมงาน ทั้งระดับที่สูงกว่า หรือตำกว่า สามารถ โน้มน้าวทีมงานให้เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติ/วิธีการทำงานใหม่ ๆ เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมาย หรือนโยบายที่กำหนดได้ดี ในแบบ Teamwork
  7. มีความคิดสร้างสรรค์/ คิดหาแนวทางปรับปรุงงานอยู่เสมอ/เข้าใจลักษณะของธุรกิจ
  8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
- สมัครทางเว็บไซต์บริษัท - สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now) - สมัครโดยส่ง Resume มาที่ Email ของบริษัท - สมัครโดยส่งจดหมายมาตามที่อยู่ของบริษัท
คุณสุชาติ
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
211 ม.4 ถ.นครราชสีมา-กบินทร์บุรี ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
LINE ID: 0854790211
ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา