29 ก.ค. 64

วิศวกรออกแบบงานระบบอาคาร

pin location
pin location

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1
1. ออกแบบและตรวจสอบแบบงานระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ระบบปรับอากาศ (ระบบทำความร้อน การระบายอากาศ การทำความเย็น ขนาดเครื่องปรับอากาศ) การหมุนเวียนของอากาศ การกำจัดอากาศเสียภายในอาคาร ระบบงานไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบงานสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. กำหนดวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบวิศวกรรมที่จะใช้ในการก่อสร้าง 3. จัดทำแบบก่อสร้างงานระบบวิศวกรรม 4. จัดทำประมาณราคาค่าก่อสร้างงานระบบวิศวกรรม ทั้งในรูปแบบของประมาณราคาและปร 4,5,6 5. จัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น TOR, Specification 6. ติดตามผลงานก่อสร้างระหว่างก่อสร้างภายใต้ขอบเขตของผู้ออกแบบ 7. จัดทำแผนงานโครงการ 8. ประสานงานกับ Supplier หรือผู้รับเหมาในงานออกแบบหรือขอใบเสนอราคา และควบคุมการทำงานของ Outsource งานออกแบบให้ได้คุณภาพและตรงเวลา 9. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  1. ปริญญาตรีในสาขาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล
  2. ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อย่างน้อย 3 ปี
  4. มีประสบการณ์ด้าน Project Management
  5. สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ชำนาญ
  6. มีความรู้การทำเอกสาร BOQ และตรวจสอบแบบก่อสร้าง
  7. มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
  8. มีความรู้การตรวจสอบ Shop Drawing และ As built Drawing
ติดต่อสอบถามสมัครงาน 1.ส่ง Resume ได้ที่อีเมล 2.สมัครด้วยตนเองได้ที่ รพ.โรงพยาบาลรามาธิบดี ตึกอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ทุกวันทำการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดงาน/การสมัครงานตามเบอร์ที่ระบุไว้
คุณจามิกร แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด
ปฏิบัติงาน ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ