24 ก.ค. 64

Site Engineer

pin location
pin location

อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

salary icon
salary iconพิจารณาตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
number of positions icon
number of positions iconไม่ระบุ
1.ดำเนินการกระบวนการก่อสร้างประจำวัน •ร่วมมือกับผู้รับเหมาในการวางแผน และจัดตารางงานก่อสร้างประจำวัน •จัดลำดับการขนส่ง และเข้าติดตั้งวัสดุก่อสร้าง •วางแผน และประสานตารางระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้อง •ตรวจสอบความคืบหน้าของงานก่อสร้างจริง •กระตุ้น/เร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในกระบวนการต่าง ๆ 2.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมหรือศิลปะของการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง และที่อยู่อาศัย หลักการการใช้สี รวมถึงแนวคิดในการออกแบบ และรูปแบบโครงการของบริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างต่อเนื่องประจำวัน - ระยะก่อสร้าง •ดูแลให้เกิดความพร้อมของหน้างานก่อสร้างในแต่ละระยะ และแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้า •ศึกษาแบบ และหารือเพื่อสร้างความความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้รับเหมาในการดำเนินการตามแบบก่อสร้าง •ติดตามตรวจสอบกระบวนการ และคุณภาพผลงานก่อสร้าง •ควบคุมกระบวนการ และคุณภาพงานตกแต่งบ้านตัวอย่าง สำนักงานขาย สโมสร และส่วนกลาง •ช่วยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดำเนินการก่อสร้าง •ร่วมตรวจสอบคุณภาพพร้อม QC และผู้รับเหมา และบันทึกรายการที่ต้องแก้ไข - ระยะโอน •ร่วมตรวจสอบคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำด้านที่พักอาศัยแก่ลูกค้า •รับเรื่องร้องขอการแก้ไขในกรณีที่เหมาะสม พร้อมดูแลติดตามผู้รับเหมาให้แก้ไขให้ลุล่วง 3.ติดตามการใช้ทรัพยากร และสถานะความพร้อมด้านทรัพยากรภายในโครงการ •นับจำนวน และตรวจสอบการ เพิ่ม-ลด จำนวนคนงานที่เข้าปฏิบัติงานจริงของผู้รับเหมาในแต่ละวัน •ให้ข้อมูลเรื่องความเพียงพอด้านกำลังคนของผู้รับเหมาแก่ Project Manager •ตรวจสอบความสอดคล้องของผลงานกับการเบิกจ่ายค่าแรง/ค่างวด ก่อนที่จะยืนยันหรืออนุมัติจ่าย •วางแผนการสั่งวัสดุก่อสร้างล่วงหน้าให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการ และลำดับงานก่อสร้าง •ตรวจสอบความครบถ้วนของวัสดุ 4.เป็นผู้เชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหมาและผู้ร่วมปฏิบัติงานภายนอกองค์กร •สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์ •ทำความเข้าใจความต้องการ และข้อจำกัดของผู้รับเหมาในการดำเนินโครงการ •หาวิธีที่จะทำให้ผู้รับเหมาปฏิบัติงานอย่างเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดลดการทำงานซ้ำ •เมื่อเกิดปัญหา ตรวจสอบสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมา พร้อมให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องแก่ Project Manager
  1. ชาย/หญิง
  2. 23-35 ปี
  3. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, สถาปัตย์, เทคโนโลยีก่อสร้าง
  4. ประสบการณ์ทางด้านการก่อสร้างตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  5. ทักษะการวางแผนการปฏิบัติงาน
  6. ทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน
  7. ทักษะการติดตามงาน
  8. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  9. ทักษะการบริหารเวลา (สามารถทำงานล่วงเวลาได้)
  10. ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือ ใบกว.
ส่งอีเมล
คุณวุฒิกุล ตระกูลอภิกิจ
บริษัท มวกเหล็กเมืองทอง 2697 จำกัด
LINE ID: kidzkat.
ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี