27 ก.ค. 64

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ - TBE (จ.หนองคาย)

pin location
pin location

จ.หนองคาย

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- วิเคราะห์ตัวอย่างคุณสมบัติของน้ำเสียก่อนเข้าระบบและหลังออกจากระบบการผลิตก๊าซชีวภาพและชื้อเพลิงชีวมวล รวมทั้งการวิเคราะห์ Parameter อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ ได้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการวิเคราะห์ - ประสานงานกับหัวหน้างานฯ เรื่องการนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการควบคุมระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ และชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อให้การผลิตก๊าซชีวภาพและชื้อเพลิงชีวมวลเป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้ - ร่วมจัดทำแผนงานการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (LAB) ที่เกี่ยวข้องกับการเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และเชื้อเพลิงชีวมวล ประจำปีของโรงงานสาขา พร้อมตรวจสอบติดตามให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ - บันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในโครงการ CDM - ดูแลทรัพย์สินในห้องวิเคราะห์
  1. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา สิ่งแวดล้อม, เคมี, ชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
  3. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
  4. มีความกล้าที่จะตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
จังหวัดหนองคาย