27 ก.ค. 64

หัวหน้าแผนกขาย-เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์-ภาคใต้

pin location
pin location

จ.สุราษฎร์ธานี

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon1
ดูแลรับผิดชอบในส่วนการขายสินค้าเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในเขตการขายภาคใต้) รวมทั้งวางแผนการขาย กำหนดเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ขาย ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการขาย และการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถูกต้องตามกฎระเบียบบริษัทฯอย่างเคร่งครัด รวมทั้งรายงานสภาพตลาด ความเคลื่อนใหวของคู่แข่ง และรายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ
  1. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์บริหารงานขายไม่น้อยกว่า 3 ปี
  2. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มหรือกลุ่มสินค้า อุปโภค บริโภค อย่างน้อย 3 ปี
  3. มีความรู้เรื่องเส้นทางในเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย เป็นอย่างดี
  4. มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฎิบัติงานให้แก่ทีมงาน
  5. สามารถปฎิบัติหน้าที่ภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
  6. สามารถสื่อสารและประสานงานร่วมกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  7. มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใช้งาน (รถกระบะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
คุณพิมพ์มาดา กาฬภักดี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
อาคาร CW Tower
: 02-783-9100 # 9646
จังหวัดสุราษฎร์ธานี