27 ก.ค. 64

พนักงานควบคุมเครื่องจักร ต้มเบียร์ - สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา)

pin location
pin location

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon1
1. ปฏิบัติงาน จัดทำและสรุปแผนการดำเนินงานของกะทำงาน ให้มีประสิทธิภาพต่อผู้บังคับบัญชา 2. จัดทำ และปรับปรุงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ความปลอดภัยในการทำงาน, การบำรุงรักษาเครื่องจักรของ แผนกวัตถุดิบและการต้มเบียร์ 3. จัดเตรียม และสรุปงานภายในกะทำงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานในกระบวนการรับวัตถุดิบ กระบวนการต้มน้ำเวิร์ธ และกระบวนการทำความสะอาดภายในถัง รวมถึงโครงการหรือแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 4. ติดตามผลการตรวจสอบผลคุณภาพ ทางเคมี ทางจุลชีววิทยา ของน้ำเวิร์ธเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางคุณภาพ ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่กำหนด 5. ดำเนินการบันทึกข้อมูลการผลิต ในระบบ SAP ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ 6. ปฏิบัติงานร่วมกับแผนกการหมักและกรองเบียร์ แผนกผลิตภัณฑ์พลอยได้ แผนกประกันคุณภาพ และแผนกซ่อมบำรุงการผลิตเบียร์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพการต้มเบียร์ทั้งจากกระบวนการผลิตก่อนหน้า กระบวนการผลิตต่อเนื่องและกระบวนการสนับสนุน อื่นๆดำเนินไปอย่างราบรื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายและนโยบายของบริษัท
  1. ปวส. ไฟฟ้า, เครื่องกล หรือเทียบเท่าด้านไฟฟ้าและเครื่องกล
  2. ไม่ต้องมีประสบการณ์ หรือ ถ้ากรณีใช้วุฒิเทียบเท่าต้องมีประสบการณ์ในการควบคุมกระบวนการผลิตมาก่อนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  3. มีความรู้และทักษะในการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ในกระบวนการผลิตเบียร์
  4. ทักษะภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร
  5. มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word และ Excel
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
คุณสุรกิตติ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
: 035-744-920 ต่อ 4035
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา