รับสมัครด่วน
17 ก.ย. 64

Chief Engineer/ ผู้จัดการวิศวกร ประจำอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์

pin location
pin location

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1
•ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน RM/PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตรงเวลา และลูกค้าพอใจในผลงานที่ได้รับ •ทำความเข้าใจภาระผูกพันตามสัญญาและตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าภายใต้ข้อตกลง •วางแผนและกำหนดการในการทำงานของทีมงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงต้นทุนและข้อกำหนดตามสัญญา •บริหารจัดการงานด้านต่างๆภายในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด •พัฒนาการซ่อมบำรุงและการหยุดทำงานของเครื่องมือเพื่อให้มีการซ่อมบำรุงฉุกเฉินน้อยลง ลดระยะเวลาการซ่อมบำรุงและการหยุดทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ •ดูแลบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย •ควบคุมกำกับการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน และประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก •ประเมินราคาวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน •ควบคุม และตรวจสอบ การเบิกจ่าย วัสดุ- อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุ- อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน •ควบคุม ดูแลวัสดุ- อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และในสำนักงานต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพ •ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยรักษามาตรฐานการทำงานตามกำหนด และคอยสอดส่องให้เพื่อนร่วมงานปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานด้วย ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อพนักงานของบริษัทฯและพนักงานของลูกค้า •เข้าใจหน้าที่ตามสัญญาและทำงานให้เป็นไปตามความคาดหมายของลูกค้าตามที่ได้ตกลงกันไว้ •มีการประสานงานที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และให้คำปรึกษาแก่พนักงาน •ให้รายงานและแจ้งความคืบหน้าของงานทุกสัปดาห์หรือตามวาระที่ต้องการ เข้าประชุมประจำสัปดาห์ ประจำเดือนเพื่อรับทราบเรื่องราวต่างๆ •เข้าร่วมการประชุมรายสัปดาห์ / รายเดือน เพื่อประเมินความก้าวหน้าในปัจจุบัน •ประสานงานและปฏิบัติตามโครงการประหยัดพลังงาน •ปฏิบัติงานตามระเบียบและนโยบายของบริษัท •หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา, เครื่องกล, ไฟฟ้ากำลังหรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์
  2. ใบประกอบวิชาชีพควบคุม (กว) ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือระดับภาคีวิศวกรไม่น้อยกว่า 10 ปี
  3. ต้องมีประสบการณ์งานจัดการด้านวิศวกรรมประเภทโรงพยาบาลขนาด 400 เตียงขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีความรู้ความสามารถ ทางด้านการบริหารจัดการบุคลากรภายในหน่วยงาน และมีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และมีความรู้เรื่องศัพท์เทคนิค
  5. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน โดยใช้ประสบการณ์ ความคิดเชิงทฤษฏีหลักการ และความคิดสร้างสรรค์ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลาย แหล่งเพื่อประเมินสถานการณ์ซึ่งอาจจะสลับซับซ้อนและตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออก บุคลิกภาพดี สามารถใช้ทักษะในการสื่อสาร เพื่อใช้ในการชักจูงและโน้มน้าวการตัดสินใจของผู้อื่นและการเจรจาต่อรองภายในองค์กร
  7. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รักงานบริการ รักงานทางด้านการวิศวกรรม ขยัน อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ผู้อื่น
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง E-mail - สมัครด้วยตนเองได้ตามที่อยู่ของบริษัทฯ - สนใจสมัครติดต่อ คุณจินตนา และ คุณณฐกานต์*
คุณจินตนา
บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร