23 ก.ย. 64

Chief Reporter (หัวหน้าผู้สื่อข่าว)

pin location
pin location

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon1
กำหนดทิศทางข่าวต่อยอดสถานการณ์ประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึกและแตกต่าง ตอบสนองความต้องการของผู้ชม โดยกำกับควบคุมการทำงานของผู้สื่อข่าวภาคสนามให้เป็นไปตามแผนงานของกองบรรณาธิการ พร้อมออกแบบแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้สื่อข่าว เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและช่องทางในการรายงานข่าว และคอยนำเสนอแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทำงานให้กับผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบเป็นข้อมูลและตัดสินใจ 1. ปฎิบัติหน้าที่จัดทำ/รายงานข่าว เปิดหน้า ลงเสียง พากย์เสียง เขียน/จัดทำสกู๊ป และรายการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทุก Platform ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องครบถ้วน 2. คอยกำกับทิศทางของประเด็นข่าวให้ตรงตามแผนงานของกองบรรณาธิการข่าว 3. ต่อยอดประเด็นข่าวประจำวันให้เป็นข่าวเชิงลึก โดยทำงานเป็นตัวกลางระหว่างกองบรรณาธิการข่าวกับผู้สื่อข่าว 4. นำเสนอแนวทางการทำงานให้กับผู้สื่อข่าว เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพตรงตามแผนงานของกองบรรณาธิการข่าว 5. นำเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้สื่อข่าว ทั้งในส่วนของการคิดต่อยอดประเด็นข่าว ออกแบบการเล่าเรื่อง บุคลิกภาพหน้าจอ และการปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและช่องทางการนำเสนอข่าว 6. นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบงานของแผนกผู้สื่อข่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกับผู้บังคับบัญชา 7. วางแผนการผลิตข่าวเพื่อให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณและนโยบายของบริษัท 8. สื่อสารนโยบายบริษัทฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ให้ผู้สื่อข่าวได้รับรู้และปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ 9. สรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือนให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 11. ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท
 1. อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม
 3. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตข่าวเป็นอย่างดี
 4. มีสำนึกรับผิดชอบและจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
 5. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 6. มีความละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานเฉพาะหน้าได้ดี
 7. มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 8. การคิดอย่างมีเหตุมีผล
 9. สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
 10. มีความยืดหยุ่น
 11. มีไหวพริบในการต่อรองเจรจา
 12. มีความคิดสร้างสรรค์
 13. มีความรู้รอบตัว
 14. สนใจความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
- สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E-Mail
คุณพร้อมพันธ์ คนล่ำ , คุณวิภาพร พรหมแก้ว
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานี หมอชิต รถไฟฟ้า MRT ลงสถานี พหลโยธิน ทางออก 2 รถเมย์สาย 555, 504, 187, 24, 107, 129, 92, 138